กิจกรรม “เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐาน” นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ชั้นบริบาล 1 อนุบาล 1 อนุบาล 1 หลักสูตร 3 ภาษา ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนเพื่อเข้าสู่ระดับชั้นใหม่ทำให้เกิดการปรับตัว เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข