กิจกรรม Happyday ระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรม Happyday ระดับชั้นอนุบาล ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัย ให้เป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข