สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน

วันที่ 23-24 เมษายน 2567 คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อทำการพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งใหม่ของครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดแนวทางการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ดูแลและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี