สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

คุณครูณรงค์ศักดิ์ แข็งบุญ จัดโครงการ “อาหารไทยหาทานยาก” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คุณครูณรงค์ศักดิ์ แข็งบุญ จัดโครงการ “อาหารไทยหาทานยาก” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทักษะการทำอาหารไทย และเพื่อให้นักเรียนนำทักษะกระบวนการทำอาหารไทยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดอาหารไทยไว้ให้คงอยู่สืบไป
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน อาจารย์วันเพ็ญ นาโสก พร้อมคณะ จากสาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นวิทยากร ณ โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย