สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

คุณครูณิชานันท์ สิทธิคำ และคุณครูอิทธิกร โสมาศรี ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมโครงการ “Satit English Camp ครั้งที่ 1” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง เป็นวิทยากร

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

คุณครูณิชานันท์ สิทธิคำ และคุณครูอิทธิกร โสมาศรี ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมโครงการ “Satit English Camp ครั้งที่ 1” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง เป็นวิทยากร พร้อมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทักษะต่าง ๆ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โครงสร้างหลักไวยากรณ์ รวมถึงคำศัพท์ ได้ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และเสริมสร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางภาษาได้อย่างเต็มที่ ณ ห้องประชุมทางไกล ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย