สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

คุณครูธนภร จันทร์สี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณครูสลิละ ปกรณ์ชัยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คุณครูธีรยุทธ ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้การต้อนรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หินตั้ง

นอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโครงการเพิ่มศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะในการดูแลเด็กปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีคุณครูธนภร จันทร์สี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณครูสลิละ ปกรณ์ชัยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คุณครูธีรยุทธ ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี