สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษากิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

ผศ.ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย และคุณครูธีรยุทธ ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาศิลปศึกษา ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยระดับชั้นประถมศึกษา

ผศ.ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย และคุณครูธีรยุทธ ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาศิลปศึกษา ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน20คน เข้าร่วมประกวดวาดภาพโครงการพลังการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมในโรงเรียนและชุมชนการขับเคลื่อนพลังสุทรียภาพสู่สังคม จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น2 โรงแรมภูคำเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 1 กรฎาคม 2565 ณห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจากระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 20 คน