สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษา

คุณครูนฤมล วรรณศรี นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วม “โครงการตัวต่อหรรษา”

คุณครูนฤมล วรรณศรี นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วม “โครงการตัวต่อหรรษา” วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 256

เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการคิดเลขเร็ว สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ นักเรียนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน อาจารย์วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี