สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

คุณครูฝ่ายมัธยมศึกษา ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดเวทีประกวดเยาวชนเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดเวทีประกวดเยาวชนเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการสำคัญ (Flagship Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดเวทีประกวดเยาวชนเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการสำคัญ (Flagship Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวรายงานต่อ นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีเปิด

คุณครูฝ่ายมัธยมศึกษา ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดเวทีประกวดเยาวชนเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up ซึ่งมีกิจกรรมการประกวด Business Model Canvas และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมงาน เข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และรับชมการแสดงดนตรี ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย