สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับอนุบาล

คุณครูฝ่ายอนุบาล ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 เข้าร่วม “โครงการทัศนศึกษาอบรมนอกสถานที่เรียนรู้แบบบูรณาการ”

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

คุณครูฝ่ายอนุบาล ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 เข้าร่วม “โครงการทัศนศึกษาอบรมนอกสถานที่เรียนรู้แบบบูรณาการ” โดย มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้แนะนำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ชมโรงภาพยนตร์ 5 D เล่นบ้านบอล ให้อาหารแกะ และทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนรักธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นทักษะพื้นฐานด้านการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านน้อยแก่งคุดคู้ ถนนคนเดินเชียงคาน บ้านนับดาวริมภูรีสอร์ท & ฟาร์มแกะ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย