สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับอนุบาล

คุณครูฝ่ายอนุบาล ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วม “โครงการค่ายเสริมประสบการณ์อนุบาล 3 โดยมีฐานกิจกรรมเรียนรู้

คุณครูฝ่ายอนุบาล ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วม “โครงการค่ายเสริมประสบการณ์อนุบาล 3

โดยมีฐานกิจกรรมเรียนรู้ คือ ฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฐานอาวุธยุทธปกรณ์ ฐานโค้ดดิ้ง ฐานคอมมานโดคู่ ฐานลอดอุโมงค์ ฐานนันทนาการ เพื่อมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ กล้าแสดงออก

 

ส่งเสริมกระบวนการทำงานเป็นทีมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกด้านอีกทั้งปูพื้นฐานทักษะด้านการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย