สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับอนุบาล

คุณครูฝ่ายอนุบาล ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วม “การประกวดมารยาทไทย “

คุณครูฝ่ายอนุบาล ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วม “การประกวดมารยาทไทย ”

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักและหวงแหน เอกลักษณ์ มารยาทไทย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยวัฒนธรรม ศิลปะอันดีงามของไทย ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ(ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา) มหาวิทยาลัย