สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

คุณครูมินตรา เข็มพร จัดโครงการ “รอบรู้กฎหมาย” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คุณครูมินตรา เข็มพร จัดโครงการ “รอบรู้กฎหมาย”ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายรอบตัว และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคมและการเคารพกฎหมายให้กับนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน อาจารย์ภัทร์ สาทสินธุ์เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมทางไกล ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย