สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

คุณครูวีระพงษ์ พลซา คุณครูอุไรลักษณ์ แสนบุตรดี ได้นำตัวแทนนักเรียน นายพัสกร จำปานิล

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

คุณครูวีระพงษ์ พลซา คุณครูอุไรลักษณ์ แสนบุตรดี ได้นำตัวแทนนักเรียน นายพัสกร จำปานิลเด็กหญิงเพื่อนพระแพง วิเศษดีและเด็กหญิงพิชญาภา คำพรหม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรูปแบบ Google classroom ร่วมกับ Google form ประจําปี พ.ศ. 2565 ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น