คุณครูวีระพงษ์ พลซา นายวิชญพัฒน์ ศิริภาษณ์ และนายสงกรานต์ จองปันต๊ะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พาเพลิน

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

คุณครูวีระพงษ์ พลซา นายวิชญพัฒน์ ศิริภาษณ์ และนายสงกรานต์ จองปันต๊ะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พาเพลิน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.กิตติ ตันเมืองปัก เป็นวิทยากร เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป ณ ตึกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย