สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

คุณครูวีระพงษ์ พลซา ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 คุณครูวีระพงษ์ พลซา ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up กิจกรรมเพิ่มทักษะเชิงปฏิบัติการจุดประกายความคิด(Design Thinking) และการพัฒนาการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยBusiness Model Canvas ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย