สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

คุณครูสุนิษา คำสิงห์ คุณครูศิริรัตน์ ทองโคตร และคุณครูมินตรา เข็มพร ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

คุณครูสุนิษา คำสิงห์ คุณครูศิริรัตน์ ทองโคตร และคุณครูมินตรา เข็มพร ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เข้าร่วม “แข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ” กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 38 เนื่องในโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

โดย นายภาสกร ดอนมูล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะประเภทบุคคล ณ มหาวิทยาลัยมหามงกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง