สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษา

คุณครูสุเมศ วิชัยประเสริฐ จัดโครงการอบรมความรู้เรื่อง Robots ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

คุณครูสุเมศ วิชัยประเสริฐ จัดโครงการอบรมความรู้เรื่อง Robots ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาตนเองด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้