สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

คุณครูอุไรลักษณ์ แสนบุตรดี จัดโครงการ “การออกแบบผลงานนำเสนอรายงาน” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

คุณครูอุไรลักษณ์ แสนบุตรดี จัดโครงการ “การออกแบบผลงานนำเสนอรายงาน” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลงานนำเสนอรายงานที่ถูกต้อง น่าสนใจ รวมไปถึงได้ฝึกทักษะการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองให้กับนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล เป็นวิทยากร ณ ห้อง๒๐๘ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย