สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับรางวัล

คุณปรีชา ศรีวิไลลักษณ์ ผู้มีอุปการคุณ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 34 ทุน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

คุณปรีชา ศรีวิไลลักษณ์ ผู้มีอุปการคุณ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 34 ทุน ประกอบด้วยทุนเรียนดี ทุนความประพฤติดี และทุนความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมทั้งมอบทุนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับแหล่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ในการนี้ ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลับราชภัฏเลย ผศ.ประสงค์ สุรียธนาภาส อุปนายก รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดี ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผอ.โกศล บุญไชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา โดย ผศ.ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการมอบทุน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกล่าวขอบคุณ

คุณปรีชา ศรีวิไลลักษณ์ และแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้