สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

คุณปรีชา ศรีวิไลลักษณ์ ผู้มีอุปการคุณ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 40 ทุน ประกอบด้วย ทุนเรียนดี ทุนความประพฤติดี และทุนความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

คุณปรีชา ศรีวิไลลักษณ์ ผู้มีอุปการคุณ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 40 ทุน ประกอบด้วย ทุนเรียนดี ทุนความประพฤติดี และทุนความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมทั้งมอบทุนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับแหล่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ในการนี้ ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผศ.ประสงค์ สุรียธนาภาส อุปนายก รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดี ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผอ.โกศล บุญไชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา โดย ผศ.ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการมอบทุน และ รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวขอบคุณ คุณปรีชา ศรีวิไลลักษณ์ และแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้