ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมนักศึกษา” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) ระยะต้นน้ำ

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมนักศึกษา” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) ระยะต้นน้ำ โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565