สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษากิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ การประกวดวาดภาพ และการบรรยายธรรม

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
คุณครูธีรยุทธ ไตรรัตน์ คุณครูสุนิษา คำสิงห์ คุณครูวิราวัลย์ ข้องคาน คุณครูณรงค์ศักดิ์ แข็งบุญ และคุณครูมินตรา เข็มพร ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ การประกวดวาดภาพ และการบรรยายธรรม ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 39 เนื่องในโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ มหาวิทยาลัยมหามงกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย