สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

นักเรียนระดับชั้นบริบาล- อนุบาล 3 นำเสนอผลงาน ” โครงการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม “

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566
นักเรียนระดับชั้นบริบาล- อนุบาล 3 นำเสนอผลงาน ” โครงการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ” เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า สามารถสร้างสรรค์ผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข