สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

นักเรียนระดับชั้นบริบาล อนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
นักเรียนระดับชั้นบริบาล อนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การเข้าชมนิทรรศการตามซุ้มต่าง ๆ การแข่งขันตามความถนัดและความสามารถ และเล่นเกมเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย