สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับอนุบาล

นักเรียนระดับชั้นบริบาล – อนุบาล ๓ เข้าร่วมชมวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ” เล่าเรื่องรัตนโกสินทร์ แผ่นดินรัชกาลที่ ๑๐ “

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
นักเรียนระดับชั้นบริบาล – อนุบาล ๓ เข้าร่วมชมวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” เล่าเรื่องรัตนโกสินทร์ แผ่นดินรัชกาลที่ ๑๐ “ณ โรงภาพยนตร์และการเรียนรู้ ๑ ชั้น ๔ อาคารวิทยบริการ
จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย