สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษา

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วม “โครงการล่าสมบัติ”

คุณครูนฤมล วรรณศรี นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วม “โครงการล่าสมบัติ” เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม ได้ฝึกไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน อาจารย์วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย