สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษา

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 เข้าร่วมชมวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ” เล่าเรื่องรัตนโกสินทร์ แผ่นดินรัชกาลที่ ๑๐ ” ณ โรงภาพยนตร์และการเรียนรู้ ๑ ชั้น ๔ อาคารวิทยบริการ

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 เข้าร่วมชมวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ” เล่าเรื่องรัตนโกสินทร์ แผ่นดินรัชกาลที่ ๑๐ “ณ โรงภาพยนตร์และการเรียนรู้ ๑ ชั้น ๔ อาคารวิทยบริการ
จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดูภาพเพิ่มติมได้ที่ https://www.facebook.com/LruSatit