สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษา

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคในช่องปาก ในโครงการ “เด็กรุ่นใหม่ โตไปฟันไม่ผุ”

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคในช่องปาก ในโครงการ “เด็กรุ่นใหม่ โตไปฟันไม่ผุ” โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ เป็นวิทยากร และตรวจสุขภาพช่องปาก รวมทั้งส่งต่อการรักษาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการด้านทันตกรรมได้อย่างเหมาะสม