สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการบูรณาการทักษะผู้เรียน STEM-Machine Learning ด้วย Coding

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการบูรณาการทักษะผู้เรียน STEM-Machine Learning ด้วย Coding สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจ และเกิดทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเขียนโค้ดในการสร้างงานด้วย AI และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ เช่น การจดจำท่าทางของมนุษย์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอขอบคุณ ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ อาจารย์วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สละเวลามาให้ความรู้และความสนุกสนานกับนักเรียน