สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฝึกการเล่นดนตรีไทย โดยมีอาจารย์ประจำสาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้ฝึกสอน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฝึกการเล่นดนตรีไทย โดยมีอาจารย์ประจำสาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้ฝึกสอน และแนะนำการเล่นในวิชาเรียน ดนตรีของนักเรียน