สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 2 ห้อง TLP เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายหลักสูตร 3 ภาษา”

วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 2 ห้อง TLP เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายหลักสูตร 3 ภาษา” เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่บูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และเรียนรู้ทักษะการลงมือปฏิบัติ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
Aj. Kevan R Dodd
Ms.Sheela Marie M Supurna
อาจารย์กุลธิดา ธนกัญญา
อาจารย์ธิราภรณ์ สุทธศรี เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย