สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

นายภาสกร ดอนมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันการบรรยายธรรม

นายภาสกร ดอนมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันการบรรยายธรรม ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 39 เนื่องในโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ มหาวิทยาลัยมหามงกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย