บรรยากาศการนำเสนอผลงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกดูภาพกิจรรมเพิ่มเติม