ประกาศกำหนดการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือ TEDET

แจ้งกำหนดการสอบโครงการประเมินโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือ TEDET

ตารางสอบดังนี้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สอบวันที่ 4 ตุลาคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์

08.00 – 08.30  น. ลงทะเบียนแนะนำการเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ OMR และแจกข้อสอบ

08.30  –  10.00 น. ลงมือทำข้อสอบประเมิน

วิชา วิทยาศาสตร์

10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียนแนะนำการเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ OMR และแจกข้อสอบ

10.30 – 12.00 น. ลงมือทำข้อสอบประเมิน

สนามสอบโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 042 -8450-09