สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศผล การคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศผล การคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 เนื่องด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับงบสนับสนุนทุนการศึกษา จากคุณปรีชา ศรีวิไลลักษณ์ ทั้งสั้น 46 ทุน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 24 ทุน 2.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีึวามประพฤดีเด่น 10 ทุน 3. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 12 ทุน บัดนี้ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จสั้นกระบวนการแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ตามเอกสารแนบ ดังนี้

ดาวนโหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิก