ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น บริบาล อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษานั้น บัดนี้ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน/ห้องเรียนทุกระดับชั้น ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบท้ายประกาศ รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2565

ห้องเรียนพิเศษ 3 ภาษา TLP >>> Download link<<<

ห้องเรียนระดับชั้นบริบาล >>> Download link<<<

ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 >>> Download link<<<

ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 >>> Download link<<<

ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 >>> Download link<<<

ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 >>> Download link<<<

ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 >>> Download link<<<

ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 >>> Download link<<<

ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 >>> Download link<<<

ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 >>> Download link<<<

ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 >>> Download link<<<

ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>> Download link<<<

ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >>> Download link<<<

ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >>> Download link<<<

ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>> Download link<<<

ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 >>> Download link<<<

ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 >>> Download link<<<