ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอกที่สมัครและกาหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอกที่สมัครและกาหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ

คลิกลิงค์ 👇👇👇https://drive.google.com/…/13A0Qu4YqKu9DCgEjl6EAEuQokHg…