ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายหลังเทศกาลปีใหม่

📣ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายหลังเทศกาลปีใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบ On-line และ On-Hand ตั้งแต่วันที่ 5-14 มกราคม 2565 และเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565