ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นักเรียนระดับชั้นบริบาลและอนุบาล เข้าเรียนแบบ On-site ทุกวัน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สลับสัปดาห์มาเรียน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าเรียนแบบ On-site ทุกวัน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์โดยเร็วที่สุด