ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 บัดนี้ได้ผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้วจึงของประกาศผลการคัดเลือกซึ่งมีรายชื่อตามเอกสารแนบ