สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดกิจกรรมพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

จากกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายธีรยุทธ ไตรรัตน์ มอบรางวัลสำหรับนักเรียน ที่ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีการแข่งขันประกวด

พานไหว้ครูของนักเรียนแต่ละระดับชั้นโดยผลการแข่งขันมีดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ พานไหว้ครูประเภท สร้างสรรค์


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ พานไหว้ครู ประเภท สวยงาม


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภท สร้างสรรค์


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภท สวยงาม