สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบเกียรติบัตรให้กับประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบเกียรติบัตรให้กับประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา

โดยได้ให้คำชมเชยและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการช่วยเหลือและทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนจนประสบผลสำเร็จ