สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (วิเคราะห์ SWOT)

โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นวิทยากร และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย