ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำนักเรียนเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อรายงานผลการเข้าแข่งขันกีฬา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์”

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำครู ผู้ฝึกสอนและนักเรียนเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อรายงานผลการเข้าแข่งขันกีฬา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์” โดยมีผู้เข้าพบดังนี้

ผศ.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสลิละ ปกรณ์ชัยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายธีรยุทธ ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวอุไรลักษณ์ แสนบุตรดี ครู

นางพรปวีร์ ดวงพรม เจ้าหน้าที่ธุระการ

ผศ.วิชัย เพียรกสิกรรม อาจารย์สาขาพลศึกษา ผู้ฝึกสอนฟุตบอล และนักเรียน

นายวชิรวิชญ์  วิเศษชาติ นายชัยภัทร  ไชยคีนี นายปฏิภาณ มาตเมือง เด็กชายธัญพิสิษฐ์   เพียรกสิกรรม

เด็กชายจิรภัทร  กุสุมภ์ เด็กชายกฤษกร   บุรมย์ นางสาวชวัลรัตน์  ชัยเนตร นางสาวญาณิศา  แก้วดู

เด็กหญิงชุติมดี  โสภาวัฒน์

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โดยได้รับรางวัลดังนี้

ชนะเลิศฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. นายวชิรวิชญ์  วิเศษชาติ
 2. นายชัยภัทร  ไชยคีนี
 3. นายปฏิภาณ มาตเมือง
 4. นายสุภฤกษ์ แก้วนาค
 5. เด็กชายสิรภพ   ขัตติสอน
 6. เด็กชายสิปปณัช  ดอนมูล
 7. เด็กชายปรานต์ชนก  วังคีรี
 8. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   เพียรกสิกรรม
 9. เด็กชายจิรภัทร  กุสุมภ์
 10. เด็กชายจักรภัทร  วันปรีดา
 11. เด็กชายกฤษกร   บุรมย์
 12. เด็กชายพัทธนันท์  อรัญศักดิ์
 13. เด็กชายณัฐพัฒน์  แช่มชื่น
 14. เด็กชายภัทรกรณ์  พลกูล
 15. เด็กชายอชิระ  วงศ์ลา
 16. เด็กชายแสงเทียน  หลอดอาษา
 17. เด็กชายนันทพัทธ์  สิงหาร
 18. เด็กชายเกียรติภูมิ นิลสังข์

ผู้ฝึกสอน ผศ.วิชัย เพียรกสิกรรม  ดร.จาตุรงค์ สว่างวงศ์

ชนะเลิศฟุตซอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. นายวชิรวิชญ์  วิเศษชาติ
 2. นายชัยภัทร  ไชยคีนี
 3. เด็กชายปฏิภาณ มาตเมือง
 4. เด็กชายสุภฤกษ์ แก้วนาค
 5. เด็กชายสิรภพ   ขัตติสอน
 6. เด็กชายสิปปณัช  ดอนมูล
 7. เด็กชายปรานต์ชนก  วังคีรี
 8. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   เพียรกสิกรรม
 9. เด็กชายจิรภัทร  กุสุมภ์
 10. เด็กชายจักรภัทร  วันปรีดา
 11. เด็กชายกฤษกร   บุรมย์
 12. เด็กชายพัทธนันท์  อรัญศักดิ์
 13. เด็กชายณัฐพัฒน์  แช่มชื่น
 14. เด็กชายภัทรกรณ์  พลกูล
 15. เด็กชายอชิระ  วงศ์ลา
 16. เด็กชายแสงเทียน  หลอดอาษา
 17. เด็กชายนันทพัทธ์  สิงหาร
 18. เด็กชายเกียรติภูมิ นิลสังข์

ผู้ฝึกสอน ผศ.วิชัย เพียรกสิกรรม  ดร.จาตุรงค์ สว่างวงศ์

ชนะเลิศวิ่ง 800 เมตร ชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. นายวชิรวิชญ์  วิเศษชาติ

ผู้ฝึกสอน นางสาวพิมลพรรณ ดวงแก้ว 

รองชนะเลิศอันดับ 1 แบดมินตันหญิงเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. เด็กหญิงชุติมดี  โสภาวัฒน์

ผู้ฝึกสอน นายพิทักษ์พงษ์ วรรณโชติ

รองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลหญิง ระดับมัธยมศึกษา

 1. เด็กหญิงธนาภา  อักษรเสือ
 2. เด็กหญิงปภาวรินท์  ปราบมีชัย
 3. เด็กหญิงพัดชา  สุรียธนาภาส
 4. นางสาวญาณิศา  แก้วดู
 5. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีสุทร
 6. นางสาวณัฐภัทร  จันทราศรี
 7. นางสาวนันท์นภัส  เที่ยงจิต
 8. นางสาวปัญสิริ  ผูกจิตร
 9. นางสาววันวิสาข์  จิตแกล้ว
 10. นางสาวพิมพ์นภา  เลไธสง
  • นางสาวชวัลรัตน์  ชัยเนตร
  • นางสาวจิดาภา   สุวิตธรรม
  • นางสาวโสภิตรา   วงค์บาง

  ผู้ฝึกสอน นางสาวอุไรลักษณ์  แสนบุตรดี นายณรงค์ศักดิ์ แข็งบุญ