สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวรับรางวัล

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คุณครูอุไรลักษณ์ แสนบุตรดี ได้นำตัวแทนนักเรียน นางสาวชุดาพร บุตรวิลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งบทกลอน (กลอนแปด) หัวข้อ “ความรักของแม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คุณครูอุไรลักษณ์ แสนบุตรดี ได้นำตัวแทนนักเรียน นางสาวชุดาพร บุตรวิลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งบทกลอน (กลอนแปด) หัวข้อ “ความรักของแม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านการอ่าน การเขียน ภาษา และความคิดสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมศรีสองรักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย