แนวปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อราชการภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวด จึงได้ออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อราชการภายในโรงเรียน ดังประกาศแนบ