สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

โครงการ “คณิตคิดสนุก”นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คุณครูอุไรลักษณ์ แสนบุตรดี จัดโครงการ “คณิตคิดสนุก” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
                                                           
เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ และเพื่อให้นักเรียนนำทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา อีกทั้งยังเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
                                                          
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร. อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นวิทยากร ณ ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น ๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย