สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

โครงการ “เล่นหุ้นเรื่องง่าย ๆ ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหุ้น การลงทุน

วันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖คุณครูมินตรา เข็มพร จัดโครงการ “เล่นหุ้นเรื่องง่าย ๆ ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหุ้น การลงทุน
และมีแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน อาจารย์จิราวดี กำยาน และอาจารย์วีระนุช แย้มยิ้มเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมทางไกล ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย