สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

โครงการ ” English Club ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คุณครูณิชานันท์ สิทธิคำ ครูอิทธิกร โสมาศรีและ Ms.sheela Marie M suprna จัดทำโครงการ ” English Club ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทักษะต่าง ๆ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โครงสร้างหลักไวยากรณ์ รวมถึงคำศัพท์ ได้ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และเสริมสร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางภาษาได้อย่างเต็มที่
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.กอบกาญจน์ กัปตพล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย